intro | sitemap | contact

NL | FR | ENG

Copyright © 2008 Johan Carels. All rights reserved.
Webdesign by Phyrus.

Tekstvak: RECENT NIEUWS
Tekstvak: SNELLE LINKS

} (01-06 dec 09) Certified Energy neemt deel aan de Landbouwbeurs AGRIBEX-Brussel(meer info)

} (17 sep 08) Open dag bij de bioinstallatie in Bernheze (NL) op 28 sep. 2008 (meer info)

} (16 sep 08) Nieuwe website gelanceerd!

Waarom kiezen voor vergisting/biogas?

 

De redenen waarom bedrijven voor (mest)vergisting en biogas kiezen zijn talrijk. Hieronder zijn de meest in het oog springende opgesomd:

 Omzetten van broeikasgassen in duurzame energie;

 Verbetering van de kringloop en optimalisatie van de ecologie;

 Een milieuvriendelijke verwerking van bioglogisch afval en reststoffen;

 Een duurzame oplossing voor dierlijke mest;

 Optimaliseren van de hoeveelheid en de kwaliteit van de mest: de bemestingswaarde van gier, mest, etc. stijgt;

 Vermindering van stank-emissie bij het uitrijden van gier, mest, etc.;

 Minder belasting van het milieu: minder nitraten in het grondwater, methaan, lachgas, etc.

 

Biovergisting zorgt dus voor productie van duurzame energie. In België zijn er circa 1.000 veehouderijbedrijven van zodanige omvang en enkele grote agro-industriële bedrijven dat co-vergisting (van mest met eigen biomassa en een beperkt percentage oba’s) een mogelijke bedrijfsactiviteit wordt in de toekomst. Deze bedrijven zouden gezamelijk kunnen komen tot een duurzame elektriciteitsproductie van ruim 2 miljard kWh per jaar. Dit komt overeen met de elektriciteitproductie van bijna 1.300 windturbines van 0,75 mW, het elektriciteitverbruik van ruim 500.000 huishoudens.

Voordeel van de elektriciteitsproductie door co-vergisting is dat de capaciteit (binnen bepaalde grenzen) naar behoefte geregeld kan worden, onafhankelijkheid van weersomstandigheden (zoals zon en wind). Circa 1.000 vergistinginstallaties betekent een investering in onze veehouderij van circa € 3 miljard. Naast werkgelegenheid voor de bouw leveren vergistinginstallaties werkgelegenheid op voor begeleiding, onderhoud en beheer. Door behoud van bedrijvigheid op het platteland draagt co-vergisting bij aan de leefbaarheid op het platteland.

 

Andere voordelen van vergisting zijn:

 België heeft een groot kennispotentieel, zowel praktisch als theoretisch op het gebied van anaërobe vergisting;

 Er bevinden zich relatief veel bedrijven en universiteiten met een goede reputatie, zowel binnen Europa als op wereldschaal;

 Een sterk punt is dat de technologie bewezen en bekend is. Daardoor is het relatief eenvoudig om de technologie te implementeren;

 Verder biedt dit kansen om onderzoek te doen naar de voor- en nabehandeling van biomassa en digestaat en naar het opwerken van biomassa en biogas;

 Er zijn verschillende instellingen en universiteiten die op zoek zijn naar synergie met andere technologische velden;

 De technologie is in staat om natte biomassa te verwerken en kan daarmee bijdragen aan verschillende beleidsdoelen;

 In Vlaanderen is men van mening dat het financieel ondersteunen van deze technologie een goede besteding is van publieke gelden.  De geproduceerde elektriciteit via biogas wordt namelijk als duurzaam gezien, waarvoor de overheid als vergoeding de zogenaamde Groene Stroom Certificaten geeft, naast de vergoeding voor de op het net geďnjecteerde stroom;

 

Verder biedt het mestoverschot extra kansen voor covergisting in België:

 Indien WKK wordt toegepast kan warmte van die WKK gebruikt worden voor het drogen van digestaat en kan dat droge digestaat mogelijk als meststof in het buitenland worden verhandeld;

 In 2006 heeft een circulaire van de overheid ervoor gezorgd dat het eenvoudiger is om een vergunning te krijgen voor de bouw van vergistingsinstallaties. Vergisters tot ca. 60.000 ton/j kunnen hierdoor worden gerealiseerd in landbouwgebieden. Daarbij dient aangetekend te worden dat 60% van de biomassa uit de landbouw en (glas)tuinbouw afkomstig dient te zijn;

 Door aanpassing van het WKK-certificatensysteem (Vlaanderen) is het gemakkelijker om te voldoen aan de eisen. Tot 1 december 2006 moest een WKK 5% besparing opleveren op primaire energie. Na die datum is dat verandert in de eis dat de besparing op primaire energie > 0% moet bedragen voor kleine WKK’s (< 1 MWe) en10% voor grotere WKK’s (≥1 MWe). Hierdoor is het gemakkelijker geworden om kleinschalige vergisters te realiseren;

 Er vindt relatief veel onderzoek plaats naar voor- en nabehandeling, waardoor de volgende kansen in de Belgische markt worden vastgesteld:

 vergisting van energiegewassen, in het bijzonder maďs is potentieel interessant;

 synergie met andere biobrandstoftechnologieën, zoals het toepassen van glycerine uit de biodieselfabricage;

 handelen in elektriciteit is in sommige situaties mogelijk interessant;

 alternatieve toepassingen van biogas, bijvoorbeeld in microbiologische brandstofcellen, er worden reeds tests en proeven gedaan met die brandstofcellen en de verwachting is dat de systemen groter zullen worden; doorbraken worden verwacht op een termijn van 2 tot 5 jaar.

Alternatieve toekomstoptie van de biogasproductie:  groen gas  productie

een behoeftegerichte energieproductie is mogelijk.

Biomassa uit hernieuwbare energiegewassen, organische nevenstromen en mest is een zogenaamde
„stapelbare Energie“.  Anders dan bij  Solar- en Windstroom laat Biomassa toe de productie van Biomethaan, continue en behoeftegericht te produceren en/of op te slaan (bewaren) en wordt daarom als een betrouwbare basis beschouwd ter afdekking van de grondlastverzorging  (hoge baseload waarde.)  Een uitgebreidere toekomstvisie en voordeel van biomassa is de veredeling van het eindproduct  „Biogas“ naar  Biomethaan, welke  dan een aardgaskwaliteit heeft en in het aardgasnet kan worden ingespijsd of kan gebufferd worden voor wegtransport.  Voorbeelden hiervan zijn reeds operationeel in Duitsland gebaseerd op de technologie van  Schmack Biogas AG. 

Onze know-how

 

Onze know-how en onze jarenlange ervaring zijn de grootste troeven van Certified Energy en haar consultants. Om uit te leggen waar het bij onze know-how om gaat, hebben we een aantal van de belangrijkste vragen opgelijst die u zich zou kunnen stellen:

· Wat is vergisting en hoe ontstaat biogas en elektriciteit?

· Welke materialen komen in aanmerking voor vergisting?

· Waarom kiezen voor biogas/vergisting?

· Hoe ziet een biogasinstallatie eruit?

· Hoe werkt een biogasinstallatie?